Отчеты по практике в Коммерческом банке

Скачать реферат: Отчеты по практике в Коммерческом банке

План реферата:

1. Поняття про банківський кредит. Суб`єкти кредитних відносин, принципи кредитування.

2. Організація кредитних операцій.

3. Класифікація банківських кредитів.

1. Комерційні банки є посередниками на ринку капіталів. Вони залучають тимчасово вільні грошові кошти і перетворюють їх з бездійного у функціонуючий капітал. Економічні відносини, які виникають з приводу надання банками фізичним або юридичним особам грошових коштів з умовою їх повернення, називаються банківським кредитом.

Елементами банківського кредиту є об`єкт і суб`єкт. Суб'єкт кредитної угоди – це учасник конкретних економічних відносин з приводу надання позики. До них відносяться: кредитор, позичальник, гарант чи поручитель. В кредитних відносинах завжди бере участь не менше, ніж дві сторони: позичальник і кредитор.

Кредитор – це суб`єкт, що добровільно надав кредит позичальнику за певних умов. В свою чергу позичальник є стороною кредитних відносин, яка отримала кредит та зобов`язана його повернути, сплативши кредитору відповідну винагороду за його надання. З цього виходить, що позичальник не є власником коштів6 що надаються у позику, а виступає їх тимчасовим користувачем. Суб`єктами кредитних відносин в сфері банківського кредиту виступають господарюючі органи, населення, держава і банки.

Комерційні банки можуть надавати кредити усім суб`єктам господарської діяльності, незалежно від їх галузевої приналежності, форми власності, але тільки у разі наявності у них реальних можливостей своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом.

Другим елементом структури кредитних відносин є об`єкт. Об`єктом кредитної угоди є річ, під яку надається позика, чи заради якої укладається угода. Об`єктами банківського кредитування виступають товарно-матеріальні цінності, витрати виробництва, недостатність власних оборотних коштів, кошти у розрахунках, потреба в коштах для здійснення поточних платежів при тимчасових фінансових ускладненнях. В умовах ринкової економіки об`єктом кредитної угоди переважно є гроші, так як вони є загальним ресурсом, за допомогою якого можна купити всі інші ресурси – трудові, матеріальні, природні тощо.

Банківське кредитування фізичних і юридичних осіб здійснюється за жорсткими принципами кредитування.

Принципи кредитування можна розділити на дві групи:

1. Загальноекономічні принципи, що відповідають всім економічним категоріям (цілеспрямованість, диференційованість).

2. Принципи, що відображають сутність функцій кредиту (строковість, забезпеченість, платність). Зміст принципу цілеспрямованості кредитування полягає в тому, що позики повинні видаватися лише на визначені цілі. На практиці цей принцип реалізується шляхом надання позик на конкретні об`єкти (товарно-матеріальні цінності, недостатність власних оборотних коштів тощо).

Принцип диференційованості кредитування полягає у наданні кредиту на різних умовах в залежності від характеру позичальника, направленості кредиту, кредитного ризику, строку кредитування та інших обставин.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банка права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Цей принцип реалізується банками шляхом надання кредитів під заставу матеріальних ресурсів, цінних паперів чи гарантії інших платоспроможних установ.

Принцип повернення є тією особливістю, що відрізняє кредит як економічну категорію від інших економічних категорій товарно-грошових відносин. Він означає, що кредити надаються тільки на умовах їх повернення банку, без повернення кредит не може існувати.

Принцип строковості означає, що кредит повинен бути не просто повернений, а повернений у чітко визначений строк.

Принцип платності кредиту означає, що кожний позичальник повинен внести до банку визначену плату за тимчасове запозичення у нього для своїх потреб грошових коштів.

2. Одним з формально-правових принципів надання кредитів є оформлення відносин між кредитором і позичальником кредитним договором в письмовій формі. Кредитний договір визначає взаємні зобов`язання та відповідальність сторін, які не можуть бути змінені в односторонньому порядку без згоди обох сторін, і може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, підписаними стороною, яка їх надсилає.

Сучасний кредитний договір, як правило, має такі розділи:

1. Предмет договору.

2. Умови забезпечення кредиту.

3. Зобов'язання банку.

4. Зобов'язання позичальника.

5. Права банка.

6. Права позичальника.

7. Особливі умови.

8. Юридичні адреси та реквізити сторін.

Для отримання кредиту позичальник звертається в банк. Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. В документах зазначається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення.

Для отримання кредиту в банк також необхідно подати, як правило, такі документи: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, статут, установчий договір, картку із зразками підписів повноважних осіб., баланс на останню і кілька попередніх дат, звіт про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий стан підприємства, довідку із банка про відсутність заборгованості по кредитах, техніко-економічне обгрунтування кредитування, бізнес-план, укладені договори на поставку і реалізацію товарів (послуг), документацію на предмет застави чи гарантію (поруку), виписку з розрахункового (валютного) рахунку про поточні обороти підприємства, інформацію про раніше отримані кредити.

Процес кредитування складається з наступних етапів:

1. Розглядання заявок на отримання кредиту. На цьому етапі здійснюється аналіз і попередній відбір заявок на основі отриманих документів від потенційних позичальників. Після цього проводиться попередня бесіда з майбутнім позичальником, що має на меті з`ясувати факти, важливі деталі, пов`язані із заявою на отримання кредиту, визначити своє ставлення до клієнта, перспективи його розвитку тощо.

2. Вивчення кредитоспроможності клієнта і оцінка ризику за позикою, ретельне дослідження фінансового стану підприємства.

3. Підготовка до укладення кредитного договору. Визначаються параметри позики: вид кредиту, сума, строк, засоби надання і погашення, забезпечення, проценти тощо.

4. Укладення кредитного договору, який відповідає вимогам двох сторін.

5. Банківський контроль за виконанням умов кредитного договору і в разі появи ризику неповернення кредиту банком приймається цілий ряд заходів, які забезпечують йому повернення кредиту.

6. Повернення позичальником кредиту разом із процентами.

3. Які ж кредити надаються банками? В залежності від строків користування розрізняють наступні види кредитів:

1. Строкові, які поділяються на:

– короткострокові (до 1 року включно). Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв`язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді;

– середньострокові (до 3-х років). Можуть надаватися на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень;

– довгострокові (понад 3 роки). Надаються на формування основних фондів.

Об`єктами кредитування можуть виступати капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію, розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво тощо.

2. Кредити до запитання – кредити, які повинні бути повернені на вимогу кредитора. Строк користування таким кредитом заздалегідь не визначається.

3. Прострочені – кредити, по яким минув встановлений договором строк користування.

4. Відстрочені кредити – кредити, строки погашення яких на основі клопотання позичальника були перенесені на більш пізній строк.

В залежності від наявності забезпечення кредити поділяються на:

1. Забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами).

2. Гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи).

3. З іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації).

В залежності від методу надання банківські кредити можна класифікувати наступним чином:

1. Кредити, надані у разовому порядку.

2. Кредити, надані відповідно до відкритої кредитної лінії.

3. Гарантійні кредити.

У першому випадку рішення про надання кредиту приймається окремо по кожному кредиту. При відкритій кредитній лінії кредити надаються в межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз з банком умов його надання. Гарантійний кредит – це банківське зобов`язання при потребі надати клієнту кредиту визначеного розміру протягом відповідного періоду.

В залежності від строків погашення кредити поділяють на:

1. Кредити, що погашаються водночас по закінченню строку користування ним.

2. Кредити, що погашаються у розстрочку, поступово.

3. Кредити, що погашаються достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника).

4. Кредити з регресією платежів.

5. Кредити, що погашаються після обумовленого періоду (місяця, кварталу).

За джерелами погашення кредити поділяють на:

1. Кредити, що погашаються за рахунок коштів позичальника.

2. Кредити, що погашаються за рахунок коштів гаранта.

3. Кредити, що погашаються за рахунок нових кредитів.

За характером і способом сплати процентів за користування кредитом виділяють кредити:

1. З фіксованою процентною ставкою.

2. З плаваючою процентною ставкою.

3. З оплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).

В залежності від форми залучення розрізняють кредити:

1. Кредити, надані одним банком.

2. Консорціальні кредити – кредити, що надаються консорціумом банків, діяльність якого координує один головний банк.

3. Паралельні кредити – в кредитуванні беруть участь 2 або більше банків на одних завчасно погоджених умовах.

В Україні також Положенням "Про порядок формування і використання резерву на можливі втрати комерційного банку" передбачена класифікація кредитів на 5 умовних груп:

1. Стандартні.

2. Нестандартні.

3. Сумнівні.

4. Небезпечні.

5. Безнадійні.

Питання для обговорення (дискусії)

В умовах економічної невизначеності, кризи значна кількість банків, які ведуть ризикову кредитну діяльність, мають значні обсяги простроченої та безнадійної заборгованості за позики та проценти по них, що поставило їх на межу банкрутства. Однак, ті банки, які не схильні були надмірно ризикувати і утримували значні ліквідні резерви, не використовували їх для кредитування і тому зазнали значних збитків.

Питання:

Чи економічно виправдана ризикова діяльність комерційних банків?

ТАК

НІ

Так, навіть, якщо банк проводить ризикову кредитну діяльність, завжди є стимул, – як відомо, чим більше ризик, тим більше прибутковість активів.

Ні, захоплення наданням ризикових кредитів призведе до втрати платоспроможності банком і банкрутства

Завдання, функція банку – перетворення у функціонуючий "мертвого" капіталу. І якщо в сучасних умовах немає надійних позичальників, банківська система все одно має функціонувати.

Надання кредитів, що не повертаються, з другого боку, має ще одну негативну сторону – підприємства неефективно витрачають кошти, в умовах загальної кризи нема відповідальності підприємств за повернення кредитів.

Питання для контролю.

Для розгляду теоретичних питань, їх повтору на початку семінарського заняття викладач проводить фронтальне опитування з основних моментів лекції:

1. Що таке кредит?

2. Що таке банківський кредит?

3. Хто може бути суб`єктом банківської угоди?

4. Перечисліть об`єкти банківського кредитування?

5. Чим відрізняються загальноекономічні принципи кредитування від принципів, що відображають сутність функцій кредиту?

6. Принцип строковості і повернення – що в них загального а що відмінного?

7. Які документи необхідно надати до банку для отримання кредиту?

8. Назвіть основні моменти кредитного договору.

9. Назвіть основні ознаки, за якими класифікуються банківські кредити?

Тести, що використовують в процесі занять

Інструкція щодо виконання тестів

Тести, що пропонуються до виконання, мають на меті закріплення отриманих під час лекційного заняття теоретичних знань. Перед виконанням тестів учням рекомендується повторити питання, що стосуються класифікації банківських кредитів, їх визначення, принципів кредитування, суб`єктів і об`єктів кредитних відносин.

Приблизний час виконання – 5 хвилин.

1 варіант

1. Встановіть відповідність між ознаками класифікації і видами кредитів:

1. За методами надання:

а) консорціальний

б) гарантійний

2. За формою залучення:

в) паралельний

г) стандартний

д) "кредитна лінія"

2. Доповніть речення:

Принцип диференційованості кредитування означає, що...

3. Визначте основні розділи кредитного договору.

4. Дайте визначення:

Кредити, надані відповідно до відкритої кредитної лінії – це...

2 варіант

1. Виберіть правильні відповіді:

В залежності від форми залучення кредити поділяються на:

а) кредити, надані у разовому порядку

б) споживчі кредити

в) гарантійні кредити

г) паралельні кредити

д) "кредитна лінія"

є) консорціальні кредити

2. Дайте визначення:

Суб`єкт кредитної угоди – це...

3. Перерахуйте етапи процесу кредитування.

4. Доповніть речення:

Принцип цілеспрямованості кредитування означає, що...

3 варіант

1. Виберіть правильні відповіді:

До принципів, що відображають сутність функцій кредиту, відносяться:

а) принцип диференційованості

б) принцип забезпеченості

в) принцип цілеспрямованості

г) принцип платності

д) принцип повернення

2. Дайте визначення:

Гарантійний кредит – це...

3. Перерахуйте основні об`єкти кредитування.

4. Доповніть речення:

Принцип строковості кредитування означає, що...

4 варіант

1. Розташуйте етапи процесу кредитування у відповідному порядку:

1) вивчення кредитоспроможності клієнта

2) банківський контроль за виконанням умов кредитного договору

3) визначення параметрів позики

4) розглядання заявок на отримання кредиту

5) укладання кредитного договору

6) повернення позичальником кредиту

2. Дайте визначення:

Паралельний кредит – це...

3. Дайте перелік основної документації, яку подає позичальник в банк разом із кредитною заявою.

4. Доповніть речення:

Принцип забезпеченості кредиту означає, що...

Відповіді на тестові завдання

№ питання

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

Кільк. балів за відповідь

1 – б, д
2 – а, в

г, є

б, г, д

4, 1, 3, 5, 2, 6

1

кредит надається на різних умовах в залежності від характеру позичальника, направленості кредиту і т. ін.

Учасник конкретних економічних відносин з приводу надання позики

Банківське зобов'язання при потребі надати клієнту кредит визначеного розміру протягом відповідного періоду

Кредит, в наданні якого беруть участь декілька банків на одних завчасно погоджених умовах

1

1. Загальні положення.

2. Права та обов'язки позичальника.

3. Права та обов'язки банка.

4. Відповідальність сторін.

5. Порядок розглядання спорів.

6. Строк дії договору.

7. Юридичні адреси сторін і їх реквізити.

1. Розгляд заявок на отримання кредиту.

2. Вивчення кредитоспроможності клієнта.

3. Визначення параметрів позики.

4. Укладення кредитного договору.

5. Банківський контроль за виконанням умов кредитної угоди.

6. Повернення позичальником кредиту разом з процентами.

Товарно-матеріальні цінності, витрати виробництва, кошти у розрахунках, недостатність власних оборотних коштів тощо

Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, Статут, Установчий договір, баланс, звіт про фінансові результати, ТЕО, документація на предмет застави чи гарантія, поручительство

2

Кредит, який надається у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз з банком умов його надання

Позики повинні видаватися лише на визначені цілі, під конкретні об'єкти

Кредит повинен бути повернений у чітко визначений строк

Кредит повинен надаватися під заставу матеріальних ресурсів, цінних паперів чи гарантії інших кредитоспроможних установ

1

Завдання для самостійної роботи

1. Написати реферат на тему "Джерела формування кредитних ресурсів комерційних банків"

Формуються вміння: орієнтування в джерелах інформації, виділення в тексті головної думки, підведення підсумків.

2. Побудувати структурно-логічну схему "Механізм кредитування банками своїх клієнтів, де зобразити всі етапи і умови кредитування.

Формуються вміння: виділення зв`язків між структурними елементами, аналіз тієї чи іншої ситуації при кредитуванні, узагальнення отриманих теоретичних знань.

3. Ознайомитися з формою кредитного договору, що прийнята положенням НБУ "Про кредитування", його основними положеннями.

Формуються вміння: працювати самостійно, орієнтуватися в джерелах інформації, зокрема, нормативних актах.

5.Індивідуальна характеристика учня.

5.1. Дослідження біографічним методом.

Цим методом я розглядаю учня 11-Б класу Голишева Дениса Олеговича.

Голишев Денис Олегович народився 26 травня 1981 року в місті Черкаси. Зараз навчається в Чекаській середній школі № 29, в 11-Б класі.

Батько: Голишев Олег Миколайович, який народився у 1952 році. Зараз працює начальником деревообробного цеху при заводі Залізо-бетонного виробництва.

Мати: Голишева Тетяна Олександрівна, яка народилася у 1957 році, яка має вищу освіту і працює у малому підприємстві “Спектр”, бухгалтером.

Денис досить активний хлопчина, який є лідером 11-Б класу і майже рік тому його призначили старостою класу. Денис захоплюється баскетболом та приймає участь у змаганнях між школами.

У молодших класах Денис захоплювався такими уроками як фізична культура та математика.

В старших класах Денис як і раніше захоплюється фізичною культурою, і хоча математика йому не подобається, він має гарні здібності і цей предмет йому дається дуже легко.

Денис захоплюється комп”ютерними програмими та іграми, але не забуває за фантастичні та улюблені художні твори.

У 1996 році, влітку, Денис їздив відпочивати до Криму.

Після закінчення школи хлопець хоче поступити у Черкаський інженерно-технологічний інститут на економічний факультет, щоб здійснити свої мрії.

Хронологічна таблиця особистого розвитку Голишева Дениса Олеговича.

Основні дати

Події

Переживання за подією

1981р.

Народження

1985р.

Пішов у дитячий садок

Перше зіткнення та перші самостійні кроки у спілкування. Великі хвилювання та іноді страх.

1987р.

Пішов у 1-й клас ЧСШ

№ 29

Перші задатки самовизначеності.

1993р.

Почав займатися баскетболом.

Спілкування особистостей за спільними інтересами.

1996р.

Відпочинок у Криму

Зацікавленість у пізнанні нового.

5.2. Дослідження психологічного віку.

Згідно данного дослідження, загальна сума балів дорівнює 91.

Сума балів минуулого складає 21.

Вираховуємо показник суб”єктивної реалізованості життя, який дорівнює :

21/91 = 0,23 ;

Психологічний вік дорівнює : 0,23 х 70 = 15,1

Проведене дослідження говорить про те, що психологічний вік Дениса менше хронологічного віку, тому що хронологічний вік дорівнює 16,5. Це говорить про надзвичайний оптимізм, оскільки його перспектива розрахована на великий діапазон шляху, ніж той, що є насправді.

5.3. Оцінка комунікаційних та організаційних здібностей.

Лист відповідей Голишева Дениса Олеговича ( 16 років), який був проведений 22.12..97 року.

1+

5+

9+

13+

17+

21+

25+

29+

33+ 37+

2+

6-

10-

14-

18-

22-

26+

30+

34+ 38+

3+

7-

11+

15-

19-

23-

27+

31-

35+ 39-

4-

8-

12+

16+

20+

24+

28+

32-

36- 40-

Провівши певні розрахунки, робимо наступну таблицю.

Нахили

Відповіді позитивні(+)

Відповіді негативні (-)

Комумікаційні

К1= 10

К3= 6

Організаційні

К2= 5

К4= 5

Робимо певні розрахунки:

Ккз=( К1+К2)/20= 16/20=0,8 - 5 -високий рівень комунікаційних здібностей.

Коз=( К2+К4)/20= 10/20=0,5 - 1 -низький рівень організаційних здібностей.

Провівши даний аналіз я можу зробити висновки, що Денис учень ЧСШ № 29 досить комунікабельна людина, дуже легко знаходить спільну мову із оточуючим середовищем та своїми однокласниками. Аце на мою думку досить важливо оскільки Денис займає посаду старости класу. Організаційні здібності Дениса мають низький рівень, тому йому потрібно розвивати саме цю ланку саморозвитку.

5.4. АНАЛІЗ СВОЇХ ОБМЕЖЕНЬ.

Відповівши на 110 питань і підсумувавши загальну кількість по кожному стовпчику, ми отримали дану таблицю.

Лист відповідей Голишева Дениса Олеговича (22.12.97 р.)

Кількість балів

Сильні сторони

Ранг

Зворотній ранг

Обмеження

А

5

Здатність управляти собою

5

1

Невміння управляти собою

В

9

Чіткі цінності

1

5

Розмитість особистих цінностей

С

8

Чіткі особистістні цілі

2

4

Невиразні особистістні цілі

D

7

Саморозвиток, що продовжується

3

3

Зупинений саморозвиток

E

6

Хороші навичні вирішення проблем

4

2

Недостатність нави-чок вирішення проблем

F

6

Творчій підхід

4

2

Недостатній творчій підхід

G

9

Вміння впливати на оточуючих

1

5

Невміння впливати на оточуючих

H

9

Розуміння особливостей управлінської праці

1

5

Недостатнє розумін-ня особливостей управлінської праці

I

8

Здатність керувати

2

4

Недостатні здатності до керування

Y

8

Уміння навчати

2

4

Невміння навчати

K

7

Уміння налагодити групову роботу

3

3

Погана здатність формувати колектив

Сильні сторони

Обме-

ження

Проставивши ранг та зворотній ранг у таблиці ми можимо зробити певні висновки стосовно аналізу своїх обмежень.

Самими сильними сторонами Дениса є те, що він має чіткі цінності, вміє впливати на оточуючих та чітко розуміє особливості управлінської праці. Обмеження , на мою думку, це ті риси, над якими людина повинна працювати та вдосконалювати їх.

Такими обмеженнями для Дениса є невміння управляти собою, недостатній творчий підхід та недостатність навичок рішення проблем. Я вважаю, що ці обмеження можуть бути подалані завдяки розвитку Дениса, як особистості та придбанням ним досвіду життя, якого йому зараз не хватає за причини його хронологічного віку.

5.5. ПОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ.

Голишев Денис Олегович народився 26 травня 1981 року в місті Черкаси.

Батько Голишев Олег Миколайович 1952 року народження працює начальником деревообробного цеху. Мати Голишева Тетяна Олександрівна 1957 року народження працює бухгалтером на підприємстві “Спектр”.

У 1985 році Денис пішов у дитячий садок, де набув завдатки першого спілкування в суспільному середовищі.

У 1987 році пішов у перший клас Черкаської середньої школи № 29, де і продовжує навчатися зараз.

Денис є лідером 11-Б класу, в якому він навчається, тому його вибрали старостою класу. Денис має досить високий рівень комунікаційних здібностей, що допомагає йому у вірішенні проблем у класі. Хлопець має досить чіткі цінності та вміння впливати на оточуючих. він досить імпульсивна людина та його надзвичайний оптимізм пояснюється великими палнами, які він хоче втілити в майбутньому.

Як і кожний хлопець, Денис захоплюється комп”ютерними програмами та іграми.Зараз Денис захоплюється економічними науками та фізичною культурою. Йому досить притаманне почуття боротьби, яке почали появлятися з 1993 року, коли він почав займатися баскетболом.

Денис мріє стати провідним спеціалістом банківської справи для чого, після закінчення школи хоче поступити у Черкаський інженерно-технологічний інститут на економічний факультет. На мій погляд наполегливість та чіткі цілі допоможуть йому досягли поставленої мети.

“Погоджено” “Затверджую”

Керівник практики Керівник бази практики

від університету ___________________

Медвідь Л.А.

“ “ ___________ 199 р. “ “_____________199 р.

Календарний план

педагогічної практики

студентки 4-го курсу

фінансово - економічного факультету КДНУ

спец. 0104 групи № 7

Тішакової Аліни Олегівни

на період з 8 грудня по 22 грудня 1997 року.

Розділ програм

Форма звітності

Термін виконання

1. Загальна характеристика

бази практики

письмовий звіт

11.12.97р.

2. Індивідуальна

характеристика учня

звіт дослідження

(письмово)

22.12.97р.

3. Відвідування занять

перше заняття

друге заняття

аналіз занять

(письмово)

8.12.97р.

11.12.97р.

4. Проведення занять

перше заняття

друге заняття

трете заняття

конспект лекцій

усно

усно

усно

15.12.97р.

18.12.97р.

22.12.97р.

5. Підготовка письмового

звіту та матеріалів до

нього

письмова

11.12.97р.

6. Складання диференційованого заліку

усно

22.12.97р.

Студент - практикант ________________ ______________________

(підпис) (дата)

Загальна характеристика бази практики.

Мною була проведена практика в Черкаській середній школі № 29 Черкаської області з 8.12. 97р. по 22.12.97р. В школі навчається 1500 чоловік і працює 40 вчителів. В кожному класі навчається, в середньому, 25 - 30 чоловік. Школа має чотири поверхи.

Кабінети в школі розділені по предметному признаку, т.б. кабінети фізики, хімії, математики і т.д. Кожен з кабінетів має необхідне обладнання в залежності від спеціалізації, різною апаратурою, методичною літературою та засобами наочності.

Для проведення занять по труду в школі є спеціальна столярно-механічна майстерня, а також майстерня -кухня і швейна майстерня для проведення занять по труду у дівчат.

Заняття по фізичній культурі проводяться у спортивному залі, який знаходиться на першому поверсі школи. Тут після занять працюють спортивні секції по футболу, баскетболу, волейболу та спортивної аеробіки.

Для забезпечення учнів та вчителів необхідною літературою на третьому поверсі школи працює бібліотека.

Так як навчання в школі займає багато часу і діти можуть зголодніти, то в школі є їдальня де учні можуть пообідати під час великої перерви. Їдальня знаходиться на першому поверсі.

В школі також працює гардероб, де діти можуть залишати верхній одяг.

В післяурочний час в школі працюють кружки та секції різних напрямків: музикальні, літературні, спортивні і т. п., керівниками яких є штатні вчителі.

Для покращення рівня викладання в школі проводяться “відкриті уроки”, які відвідуються колегами-вчителями. Надається оцінка проведенному заняттю, відмічаються положительні та негативні моменти, надаються рекомендації що до покращення методики викладання. Педагогічний колектив школи постійно виілює новаторські ідеї в області форм навчання: читання факультативів та спецкурсів по додатковим дисциплінам і т.д., серед учнів, кожний рік, проводяться олімпіади та конкурси.

У зв”язку з тим, що зараз багато уваги приділяється економіці та економічним наукам, два роки тому в школі була введена нова дисципліна “ Основи економіки”.

На мою думку, в школі створена хороша база для навчання дітей і для формування їх, як особистостей.

Загальна характеристика відвіданих занять.

“Основи економіки” викладається в 10-11 класах двічи на тиждень: у понеділок та четверг.

Перед тим, як спробувати себе в ролі вчителя, я відвідала два заняття з дисципліни “Основи економіки” в 11-А класі (в класі навчається 27 учнів), де вчитель Чепурна Наталія Миколаївна пояснювала учням тему “Грошові розрахунки”. На цьому занятті вчитель виклала в формі лекції два питання:

1. Сутність грошових розрахунків в організації роботи підприємств.

2. Розрахункові рахунки та порядок їх відкриття в установах банку.

Протягом уроку у дітей виникало багато цікавих запитань стосовно теми і вчитель дуже зрозуміло пояснювала їх. В кінці уроку Наталія Миколаївна задала учням домашне завдання: учням потрібно було більш детально ознайомитись з матеріалом лекції.

На другому уроці, в четверг 11 грудня, в класі було присутньо 25 чоловік, два відсутні по хворобі.

Першу половину уроку вчитель опитувала учнів по викладеному в лекції матеріалу, а другу половину вона пояснювала питання стосовно основних умов організації безготівкових розрахунків та основних форм рахунків. В кінці уроку вчитель задала домашне завдання, а саме розібрати форми безготівкових розрахунків та вказала список літератури, якою необхідно користуватись.

На відвіданих мною заняттях мене дуже вразило те, як вчитель знаходить спільну мову з учнями, як вміє їх зацікавити темою, яку вона викладає. На занятті діти не просто присутні, вони з зацікавленістю працюють разом з викладачем. Про це свідчать всі запитання, які виникали у дітей і дискусії по деяким питанням.

Мені дуже сподобалось, що діти мають свою власну думку по деяким питанням і навіть якщо вона розходиться з думкою вчителя не бояться її висказувати.

Така повільна форма навчання, де кожен учень може висказати свою власну думку, послухати думки своїх однокласників, найбільш приємлима у 10 -11 класах, тому що діти цього віку, а саме 15-16 років, не люблять ніяких стандартів і вчитель дуже розумно підійшов до цього питання.

Підготовка до проведення уроку. Описання проведених мною занять.

Перше заняття:

Структура заняття:

  1. Організаційний момент- 3 хвилин.
  2. Повідомлення теми заняття. - 3 хв.
  3. Викладення матеріалу- 30 хв.
  4. Відповіді на запитання- 4 хв.
  5. Домашне завдання - 5 хв.

На своєму першому занятті, яке мені довелось провести, я виклала у вигляді лекції тему “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів”. Моя лекція охоплювала три питання, які я виділила в цій темі: 1.Економічна необхідність використання кредитів підприємствами в нових умовах господарювання.

2.Об”єкти кредитування.

3. Принципи кредитування підприємств.

Мета моєї теми: З ясувати суть кредитування підприємств, визначити і зрозуміти економічну необхідність кредитування підприємств. Засвоїти призначення і практичне використання кредитів підприємствами. Ознайомитися із засобами та можливостями забезпечення кредитів підприємствами.

Завдання:

- на підставі викладеної лекції розкрити питання, які стосуються економічної

необхідності кредиту для підприємств, об єктів кредитування, принципів кредитування підприємств, необхідності самого кредитування, здатності підприемств забезпечувати кредити.

- на базі вивченого та закріпленого матеріалу провести контрольну роботу.

- запропонувати власні концепції по приводу кредитування та засобів забезпечення кредитів.

Економічна необхідність використання кредитів.

Лекція. Кредит - економічна категорія, при допомозі якої акумулюються тимчасово вільні кошти бюджету підприємств і населення, а потім надаються тим же структурам і населенню на кредитній основі.

Кредит - це категорія товарного виробництва. Він з”явився разом з появою товару і грошей.

Кредит - це продукт виробництва. В сучасній економіці необхідність кредиту визначається існуванням виробництва, ринку та грошей. Рівень розвитку виробництва дозволяє одному суб”єкту економіки нагромаджувати вартості більше, ніж йому необхідно та давати гроші у борг.

У кожного суб”єкта економічних відносин є своя специфіка, характер обороту коштів. Необхідність кредиту для кожного окремого суб”єкта визначається загальними умовами і рядом особливостей, що притаманні цьому суб”єкту. Так у галузях, на які впливають сезонні фактори, потреба в додаткових коштах визначається такими факторами, наприклад: сільськогосподарські підприємства, селянські господарства мають підвищену потребу в коштах у період проведення весняних польових робіт у зв”язку із затратами по придбанню пального, запасних частин тощо. Ця підвищена потреба задовольняється за допомогою кредиту. У осінній період, коли йде збір врожаю, підвищену потребу в грошових коштах мають заготівельні організації. Ці клшти необхідні для оплати сільськогосподарської продукції і така потреба в коштах теж задовольняється кредитом.

Короткостроковий кредит займає важливе значення в організації господарювання підприємств. Економічною основою короткострокового кредиту є кругообіг оборотних коштів, їх постійний перехід із грошової форми в матеріальну, і навпаки.

Кредит використовується в господарський діяльності підприємств разом з власними коштами і дозволяе забезпечити виробництво необхідними ресурсами на будь-який стадії господарчого процесу: - на першій стадії підприємству необхідні грошові кошти для придбання засобів виробництва і предметів праці;

- на другій стадії - для організації процесу виробництва (поновлення основних засобів на новій технічній основі, ремонт діючого обладнання і т. ін.).

- на третій стадії - для організації процесу реалізації продукції і поновлення процесу виробництва.

Об”єкти кредитування.

Об”єктами кредитування є окремі елементи оборотних коштів. У відповідності з закономірностями кретитообігу коштів об”єкти кредитування об”єднані в слідуючи групи:

- матеріальні цінності;

- витрати, пов”язані з виробництвом та реалізацією продукції;

- грошові кошти;

- боргові забов”язання.

Найбільшу питому вагу в цих групах об”єктів займають матеріальні цінності.

Підрозділи матеріальних цінностей:

1. об”єкти в сфері виробництва (сировина, матеріали, незавершене виробництво).

2. об”єкти в сфері обігу (готова продукція, відвантажені товари, грошові кошти).

Більша частина (70%) - це об”єкти в сфері виробництва.

До другої групи (витрати) - відносяться сезонні витрати, а також витрати на підготовку нових видів продукції, технологій, техніки тощо.

До третьої групи відносяться об”єкти ( грошові кошти), які не забезпечені матеріальними цінностями: - кредит на поповнення нестачи власних оборотних

коштів;

- кредит на виплату з/п, на покриття дебиторського

сальдо,ін.

До четвертої групи відносяться зобов”язання перед постачальниками, бюджетом, виставлення акредитиву і інші боргові зобов”язання, пов”язані з розрахунками і платежами.

Принципи кредитування підприємств.

1. Принцип поворотності кредиту заключається в тому, що кредит надається підприємствам тимчасово в той період, коли виникають додаткові витрати або несвоєчасно надходять власні кошти на розрахунковий рахунок підприємства.

Джерелом повернення кредиту являються грошові кошти, які одержують підприємства в результаті реалізації виготовленої продукції.

Таким чином основою повернення кредиту є безпосередній процес виробництва.

Платність кредиту заключається в тому, що за користування позичковими коштами стягується визначений відсоток. Принцип платності кредиту сприяє найбільш ефективному використанню кредитних ресурсів. В зв”язку з цим відсоток за кредит має госпрозрахункову основу. Відсоткові ставки за використання банком кредиту встановлюється банком самотійно.

2. Строковість кредиту проявляється в тому, що одержаний кредит повинен бути повернений підприємством у визначений комерційним банком строк.

3. Сутність принципу цільового використання кредиту заключається в тому, що позичкові кошти надаються підприємствам на конкретні об”єкти, які зазначаються в кредитному договорі. Ці об”єкти кредитуються в тому разі, коли у підприємства немає інших джерел фінансування.

4. Принцип реального забезпечення кредиту заключається в тому, що суми позичкрвих коштів повинні відповідати витраті матеріальних цінностей, які знаходяться у розпорядженні підприємства. Якщо вартість матеріальних цінностей не відповідає сумі кредиту, то комерційний банк вимагає довідку гаранта, який гарантує погашення кредиту, якщо підприємство буде не платоспроможним.

Після викладення лекції я задала домашнє завдання. Я запропонувала учням підготовити дома відповіді на такі питання:

1. Кредит та його роль в діяльності підприємства.

2. Причини виникнення потреби в додаткових грошових коштах.

3.Об”екти кредитування.

4.Які об”єкти вигідніше кредитувати і чому.

5. Які існують принципи кредитування.

6. Які санції застосовує банк у разі неповернення кредиту.

Література: Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.91.

Методичні рекомендації по комерційній діяльності і кредитуванню юридичних осіб.

Коробов М.Л. “Фінанси підприємств”.

Друге заняття.

На другому занятті мною було проведено опитування учнів по питанням, які я задала до дому. Також я відповідала на запитання дітей, які у них виникли під час виконання домашнього завдання. Також ми проводили дискусії по спорним питанням.

Структура заняття:

1. Організаційний момент - 3 хвилини.

2. Опитування учнів (перевірка домашнього завдання) - 20 хвилин.

3. Відповіді на запитання - 10 хвилин.

4. Дискусія - 10 хвилин.

5. домашне завдання - 2 хвилини.

На занятті діти були дуже активні. Вони вже ознайомились з деякими аспектами економічної теорії, тому вони задавали цікаві запитання і уважно слухали мої відповіді.

Так як на занятті прошла перевірка засвоених знань та обговорення спорних питань, то домашнім завданням було підготуватись до тестування.

Трете заняття.

Структура заняття:

1. Організаційний момент - 3 хвилини.

2.Обговорення умов ділової гри - 10 хвилин.

3. Ділова гра - 20 хвилин.

4. Тестування - 10 хвилин.

5. Прощання з класом - 2 хвилини.

На третьому занятті я запропонувала дітям провести ділову гру. Гра заключалась в тому, що клас поділився на чотири групи. Дві групи були представниками кредитних комітетів різних банків, а інші дві групи представниками різних підприємств, які хотіли б взяти кредит, кожне підприємство у своєму банку. Задачею підприємств було зацікавити банк у наданні кредиту, а задачею кредитних комітетів - оцінити можливості підприємства і вирішити питання стосовно надання кредиту.

Діти дуже зацікавились грою і непогано справилися із своїми обов”язками. Представники кредитних комітетів були дуже об”єктивними в оцінках платоспроможності підприємств, а представники підприємств були настільки переконливі, що банки надали їм кредити.

Після проведення ділової гри я, як і було обіцяно на попередньому занятті, провела тестування:

Тест:

1Кредит - це економічна категорія .............................................................................

2. Принципи організації кредитування (виберіть правільну відповідь):

а) повороткості і платності ;

б) поворотності, цільового викоритання;

в) поворотності, строковості, цільвого використіння;

г) поворотності і платності, строковості, цільвого використання, реального забезпечення.

3. Про який принцип кредитування йде мова: -позичкові кошти надаються підприємствам на конкретні об”єкти, які зазначаються в кредитному договорі. Ці об”єкти кредитуються в тому разі, коли у підприємства немає інших джерел фінансування.

4. Виберіть причину потреби підприємства в додаткових грошових коштах:

а) результат розриву між надходженнями грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства і витратами, які необхідні для організації процесу виробництва;

б) підприємства потребують кредитні ресурси для виплати заробітної платні;

в) підприємство, яке тільки створюється, потребує кредитні кошти для створення статутного фонду.

5. На який стадії господарчого процесу підприємству необхідні грошові кошти для придбання засобів виробництва і предметів праці: а) ІІІ

б) І

в) ІІ.

6. Про який принцип організації кредитування йде мова: - одержаний кредит повинен бути повернений підприємством у визначений комерційним банком строк.

7. До яких об”єктів кредитування відносяться сезонні витрати, а також витрати на підготовку нових видів продукції, технологій, техніки.

а) боргові забов”язання;

б) грошові кошти;

в) витрати, пов”язані з виробництвом та реалізацією продукції;

г) матеріальні цінності.

8. Разом з чим пов”язане появлення кредиту: а) ринку і банків;

б) товару і ринку;

в) товару та грошей.

9. Принцип реального забезпечення кредиту заключається в тому,що...........................

10. Що входить до таких об”єктів кредитування як матеріальні цінності:

а) об”єкти в сфері виробництва;

б) сезонні витрати;

в) об”єкти в сфері обігу;

г) зобов”язання перед постачальниками.

Оцінки тестування: - щоб отримати відмінну оцінку учням необхідно правильно відповісти на дев”ять запитань;

- 8 або 7 правильних відповідей оцінюються відміткою - добре.

- 6 або 5 правильних відповідей оцінюються відміткою - задовільно.

- 4 і менше - двійка.

Взагалом клас добре справився з тестом. Перевірка стосовно оцінок показала:

- вісім п”ятірок;

- чотирнадцять чотвірок;

- п”ять трійок.

Індивідуальна характеристика учня.

1.Загальні відомості.

Пластун Ірина Володимірівна народилася 18 серпня 1981 року в місті Черкаси. Зараз навчається в Черкаській середній школі № 29 в 11 - А класі.

Батько: Пластун Володимір Микитович народився у 1955 році. Має вищу освіту і зараз працює старшим економістом у філії банку “Аваль”.

Мати: Пластун Олена Петрівна народилась у 1957 році. Закінчила Ленінградський інститут торгівлі і зараз працює товароведом у Черкаському Будинку торгівлі.

2. Чи переїздила Ваша сім”я на нов місце життя?

Ні. Сім”я постійно проживає у місті Черкаси.

3. В яких суспільно молодших організаціях Ви були? Які доручення виконували?

Староста класу.

4. Чи доводилось Вам виступати на радіо, телебаченні, на зборах?

Ні.

5. Приймали участь в якихось виставках, оглядах, конкурсах, спортивних змаганнях?

У десятому класі приймала участь у спортивних змаганнях між школами міста.

6. Назвіть шкільні предмети в різних класах, які Вам подобалися і подобаються.

В молодших класах: - математика;

- фізична культура.

В старших класах: - алгебра, геометрія;

- іноземна мова;

- основи економіки;

7. Чим Ви захоплюєтесь?

Легка атлетика.

8. Назвіть Ваші улюблені літературні твори, фільми, театральні вистави.

Мастер і Маргарита, Овод. Фільми: Анжеліка, Геній.

9. Коли Ви були у музеях, на виставах?

В 8 класі їздила до Львову і відвідувала історичні музеї.

10.Чи були Ви в походах?

Літом їздила до Криму, де ходила у поход в гори.

11.Коли і чим Ви довго хворіли?

........................................................

12. Назвіть ініциали людей з якими Ви підтримуєте стосунки.

А.Ю., Н.Н., П.В., В.В., О.Н., В.Н.

Вони старше мене.

13. Які періоди життя Ви вважаєте за щасливі і навпаки?

Важко відповісти.

14. Які факти Вашого життя Ви вважаєте за події?

Перший поцілунок.

15.Ваші прогнози на майбутне.

Хочу поступити до інституту.

Хронологічна таблиця особистого розвитку.

Прізвище, ім”я та по-батькові: Пластун Ірина Володимірівна.

Дата 22 грудня 1997р.

Основні дати

Події

Переживання за подією

1981 р

народилась

1984 р

пішла до дитячого садку

1987 р

пішла в перший клас ЧСШ № 29

1988 р

пішла до спортивної школи

стала приймати участь у спортивному житті школи

1989 р

перше змагання

радість перемоги

1994 р

перша поїздка за кордон

знайомство з новими друзями

1998 р

закінчую школу

мрію поступити до інституту

Дослідження психологічного віку.

Респонденту - Пластун І.В. - був запропонован тест на дослідження її психологічного віку.

Вікові інтервали

Ступінь

насиченості

подіями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1 > 5

+
2 6-10

+
3 11-15

+
4 16-20

+
5 21-25

+
6 26-30

+
7 31-35

+
8 36-40

+
9 41-45

+
10 46-50

+
11 51-55

+
12 56-60

+
13 61-65

+
14 66-70

+
15 71-75
16 76-80
17 81-85
18 86-90
19 91-95
20 96-100
21 101-105
Загальна сума балів 105.

На минулі П”ятирічки припадає 25 балів.

Показник суб”єктивної реалізованості життя = 0,24.

Психологічний вік респондента : 0,24 * 70 = 15.

Психологічний вік респондента виявився меншим ніж хронологічний, а це свідчить про надзвичайний оптимізм, оскільки його перспектива розрахована на величезний діапазон шляху, ніж той, що є насправді. Респондент виявився життерадісною і оптимістичною людиною. Так держать!

Лист відповідей по опитувальнику КОН.

Пластун Ірина Володиміривна

16 років

Дата опитувань: 22 грудня 1997 р.

1 +

5 +

9 +

13 -

17 +

21 +

25 +

29 -

33 +

37 +

2 +

6 -

10 +

14 -

18 +

22 +

26 +

30 -

34 +

38 +

3 -

7 -

11 -

15 -

19 -

23 -

27 -

31 -

35 -

39 -

4 -

8 -

12 +

16 -

20 -

24 -

28 -

32 -

36 -

40 -

ДЕШИФРАТОР

Нахили

Відповіді (кількість)

позитивні (+) негативні (-)

коммунікативні

питання 1-ї строки 8

питання 3-ї строки 10

организаторські

питання 2-ї строки 7

питання 4-ї строки 9

Комунікативні здібності: Кк = К1+К3

К1= 8 К3= 10 Кк = 18

Коефіціент комунікативних здібностей: Ккз = 18/20 = 0,9

Організаторські здібності: Ко = К2+К4

К2 = 7 К4 = 9 Ко = 7+9 =16

Коефіціент організаторських здібностей :

Коз = 16/20 = 0,8

Звіряючи отримані коефіціенти зі шкальними оцінками можна підвести ітог:

по комунікативним здібностям шкальна оцінка - 5

по організаторським здібностям шкальна оцінка - 4

Можна зробити висновок, що респондент має високий рівень організаторських здібностей, не вагається в нових умовах, швидко знаходить друзів, має прояв ініциативи у спілкуванні, здатен приймати самостійні рішення. Якщо до цього ще й додати те, що шкальна оцінка комунікативних здібностей респондента = 5, то можна ще сказати, що такі люди віддають перевагу у важливій справі прийняттю самостійного рішення, відстоюють свою думку. На мою, думку класу пощастило з такою старостою.

Аналіз обмежень.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1 +

2 +

3+

4

5 +

6

7 +

8 +

9 +

10

11

12

13

14 +

15 +

16 +

17 +

18 +

19 +

20 +

21 +

22 +

23 +

24

25 +

26 +

27 +

28 +

29 +

30 +

31 +

32

33

34

35 +

36

37

38 +

39

40 +

41

42 +

43 +

44 +

45 +

46 +

47

48 +

49 +

50 +

51 +

52 +

53 +

54 +

55 +

56

57 +

58 +

59 +

60 +

61 +

62 +

63 +

64 +

65 +

66

67 +

68 +

69 +

70

71 +

72 +

73 +

74 +

75

76

77 +

78 +

79 +

80 +

81 +

82 +

83 +

84

85 +

86 +

87 +

88 +

89 +

90 +

91+

92

93

94 +

95

96 +

97+

98 +

99 +

100+

101+

102+

103 +

104+

105 +

106 +

107 +

108 +

109 +

110 +

7

8

8

6

8

8

8

9

9

7

6

Цифр.

обм-я

К-ть

балів

Сильні сторони

Ранг

зворотн. ранг

Обмеження

A

7

здатність управляти собою

3

2

невміння управляти собою

B

8

чіткі цінності

2

3

розмитість особистісних цінностей

С

8

чіткі особистісні цілі

2

3

невиразні особистісні цілі

D

6

саморозвиток, що продовжується

4

1

зупинка саморозвитку

E

8

хороші навички вирішення проблеми

2

3

недостаточність навичок

F

8

творчий підхід

2

3

недостатній творчий підхід

G

8

вміння впливати на оточуючих

2

3

невміння впливати на людей

H

9

розуміння особливостей управл. праці

1

4

недостатне розуміння упр. праці

I

9

здатність керувати

1

4

недостатні здатності до керування

J

7

вміння навчати

3

2

невміння навчати

K

6

вміння налагодити групову роботу

4

1

погана здатність формувати колективи

Сильні сторони: розуміння управлінської праці, здатність керувати, присутні навички вирішення проблем, чіткі особистісні цілі, творчий підхід до праці, вміння впливати на оточуючих.

Обмеження: - відсутність налаштованості і сприйнятності нових ситуацій;

- нездатність повною мірою використовувати свій час, енергію, вміння, нездатність впоратися зі стресами сучасного життя;

- нездатність сприяти розвитку і підвищенню ефективності робочих груп.

Повна характеристика учня.

Пластун Ірина Володимірівна народилася 18 серпня 1981 року в місті Черкаси. Зараз навчається в ЧСШ № 29 в 11 - А класі.

Ірина вже два роки виконує обов”язки старости класу. Також дівчина займається легкою атлетикою і приймає активну участь у спортивних змаганнях як між школами міста так і на обласному рівні.

В молодших класах Ірина подобалися такі предмети: математика, фізична культура. Зараз їй подобаються алгебра, геометрія, іноземна мова, економіка.

Ірина з дитинства займається спортом і зараз відвідує спортивну школу.

Пластун І.В. дуже комунікабельна людина, підтримує дружні стосунки з багатьма дітьми в класі, вміло використовує свої організаторські та комунікативні здібності.

Ірина багато читає, намагається вивчити іноземну мову, тому що вважає, що вона допоможе їй в майбутньому.

Судячи з того, що психологічний вік Ірини менший за її хронологічний вік, можна сказати, що вона оптимістично відноситься до життя.

Ірину поважають її сверсники, для окремого кола людей вона є лідером. Дівчині притаманно вміння впливати на оточуючих, до рішення деяких питань вона підходить творче, у спілкуванні з людьми Ірина проявляє себе з позитивної сторони.

В майбутньому для того, щоб Ірині біти гарним керівником, їй слід уважніше віднестись до таких аспектів, як раціональне використання часу і власної енергії, розробка стратегії поведінки при вирішенні важливих проблем, їй потрібно навчитися допомагати іншим розвиватися та розширювати свої можливості.