Бюджетные системы

Скачать реферат: Бюджетные системы

1. Бюджет як економічна категорія

бюджет є провідною ланкою державних фінансів. Його суть полягає в його призначені – фінансове забезпечення виконання державою її функцій (економ соціальн управлінськ оборонної ) Бюджет як економічна категорія відображає відносини з приводу формування централізованих та загальнодержавних і регіональних фондів призначених для реалізації функцій держави.

Спеціальними ознаками даних відносин є :

1. Бюджет виконує перерозподільчі функції (між галузями, регіонами, верствами населення, а також перерозподіл у часі )

2. Всеохоплюючий характер відносин

3. Законодавче регулювання здійснюється в 3 напрямках ( закон “ Про бюджетну систему “ , закони , що регламентують надходження доходів і формув фінансових видатків , прийняття щорічного закону про бюджет України на наступний рік. Економічна роль бюджету в країні визначається насам пред фінансовою моделлю країни за послідовністю розподілу ВВП ( ринкова та адміністративна економіка ). У ринковій економіці створений ВВП розподіляється між його виробниками ( робітники , підприємці ) , а потім відбувається формування бюджету країни шляхом стягнення податків. В центрі такої моделі – платник податків . При адм моделі держава спочатку централізує частину ВВП , а залишок розподіляє між його виробниками . В центрі такї моделі – держава. За рівнем централізації розрізняють умовно такі моделі : Амер 20-30% Західно-европ 30-40% , скандинавська 50-60%. Бюджет як економічна категорія характерезує рух грошових потоків між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого. Цьому процесу притаманний суперечливий характер . Шляхи вирішення суперечливості : 1 )встановлення оптимальних пропорцй розподілу ВВП ( рівень централізації в бюджеті). Критерієм оптимальності будуть економічне зростання та соціальна стабільність в суспільстві. 2) забезпечення постійного зростання ВВП( оскільки теоретично потреби держави відносно стабільні то при зростанні ВВП рівень його централізації буде зменшуватись .

2. Бюджет як фінансовий план

Як фінансовий план бюджет являє собою розпис доходів та видатків держави . Враховуючи включну роль буджета для суспільства і держави він завжди закріплюється у вигляді закону. Видатки бюджету їх склад та обсяг визначаються обсягом функцій які бере на себе держава, яку модель регулювання економіки вона використовує, який ступінь соціального захисту провадить . Доходи характерезують податкову політику держави. В Україні б-т як фінансовий план має відмінності від б-ту як економічної категорії оскільки до нього включаються фонди цільового призначення . Для оцінки реальної бюджетної політики необхідно аналізувати структуру доходів і видатків чистого бюджету тобто без цільових фондів. Включення цих фондів до бюджету пояснюєтьсянаступним : 1) надання цим фондам законої сили 2) необхідність здійснення державного контролю за ціми фондами . Стан бюджету як фінансового плану характерезується наявністю таких показниками : 1 рівновага доходів та витрат 2) перевищення доходів над витратами 3) бюджетний дифіцит ( при його наявності визначаються джерела його покриття емісійні або неемісійні ) . Як фін план б-т затверджується та законодавчо оформлюєься органами законодавчої та представницької влади.

3. Роль бюджету у фінансово кредитному механізмі

ФКМ – сукупність фінансових методів впливу на соціально-економічний розвиток економіки.

Він включає дві підсистеми :Фін забезпечення та фін регулювання.

Фінансове забезпечення включає наступні форми ( самофінансуваня кредитуваня акціонерний капітал бюджетні асигнув( розглядаються або як допомога або як засіб регулювання цін та конкуренції )

Фінансове регулювання включає :

1 методи ( сальдовий , нормативний ) ,

2 інструменти ( платежі , відрхування , податки)

3 Важелі впливу :

Направлення впливу ( санкції стимули )

Види ( норми і нормативи , форми та методи формування доходів, принципи та методи фінансування та кредитування )

4 Організаційно-управлінський блок ( фінансове право , контроль , плануваня )

4. Причини та наслідки Бюджетного дифіциту

Причиною БД є те що бажання та потреби людини і держави вцілому необмежені і постійно зростають а ресурси обмежені і постійно зменшуються. За формою прояву БД – відкритий( офіційно визнаний в законі про держбюджет) та прихований (офіційно не визнається ). Причиною прихованого БД є необгрунтованість планових обсягів доходів бюджету. Також причиною прихов БД може бути включення до доходів Б-ту джерел покриття БД ( кредити НБУ)

За причинами виникнення БД: вимушений та свідомий.

Вимушений є наслідком низького рівня вир-ва ВВП і визначається нестачею фін ресурсів у суспільстві

Свідомий БД визначається фінансовою політикою держави держава намагається знизити рівень оподаткування для стимулювання стимулювання економіки недостатні ресурси вона мобілізує за рахунок позик. Крім того використання державних позик необхідне для регулювання фін ринку . ДЦП є своєрідним індикатором цього ринку. БД не можна оцінюватиоднозначно : добре чи погано . Це обєктивне явище ринкової економіки і боротися з ним на мій погляд заначить боротися з осоновним принципами ринку.

5. Джерела покриття Бюджетного дифіциту

 1. Емісійні
 2. Державні позики
 3. Зовнішні позики

Горошова емісія може використовуватися тільки за умови жорсткого контролю за використанням цих грошей. Гроші можуть бути використані на поточні витрати ( наслідок чого – інфляція ) а також на державні інветиції , які приносять доходи та є причиною наступних інвестицій .

Використання державних позик вимагає :

 1. Наявності тимчасово вільних коштів у населення
 2. Довіра кредиторів до держави
 3. Зацікавленість кредиторів
 4. Реальність оримання доходів від вкладання отриманих за рахунок позик грошей.
 5. Спроможність держави розрахуватися по зобовязаннях

Держ позики вимагають чіткої системи погашення держ боргу. Джерелами його погашення можуть бути ( додаткові податкові надходження, доходи від держ інвестицій, підвищення рівня оподаткування, зменшення витрат, випуск нових позик

6. Основа бюджетного устрою

Структура бюджету розглядається у горизонт і вертик розрізі. У гориз вона характерез питомою вагою окремих видів доходів і напрямків видатків. У вертик розрізі структура бюджету розгляд за рівнем державної влади і управлінняю Вертикальна структура характерезується поняттями бюджетний устрій та бюджетна система. Бюджетна система відображає сукупність вісх видів б-тів, що створ в даній країні відповідно до її бюджетного устрою. Бюджетний устрій хар-є способ побудови б-тної системи.

БУ будується на таких засадах :

1) виділення видів бюджетів Існує 3 варіанта виділення видів бюджетів :

а) окремі регіональні бюджети,

б) єдиний центральний бюджет,

в) створення центрального( Держ бюджет та бюджет респ Крим) та місцевих бюджетів( обласні районні,міскі,сільські) крім цього міські бюджети можуть бути централізовані для певної адм одиниці і децентралізовані).

 1. встановлення принципів побудови БС

В основі побудови БС лежить адм-терітор поділ України та наступні принципи

1. Принцип єдності .Цей принцип забезпечується наступним :

а) на кожному рівні затверджується консолідований бюджет,

б) існуванням єдиною системою доходів і витрат

в) управлінням бюджетом з єдиного центру

2. Принцип автономності. Цей принцип забезпечується наступним

а)затвердження і виконання кожного бюджету окремо

б) розмежуванням доходів і витрат між б-том

в) правом місцевих органів влади незалежно затверджувати та виконувати власні бюджети

3) розмежевання доходів та видатків між ланками БС,

Принципами розподілу видатків є :

а) принцип відомчої підпорядкованості ( означає , що субєкт оримує гроші з того бюджету який знаходиться на рівні органу управління субєктом)

а) принцип теріторіального розташування (означає , що фінансування отримується субєктом з бюджету який належить до тієї терітор одиниці на якій розташований субєкт

В основному застосовується перший принцип другий – використовується як вийняток.

Розподіл доходів здійснюється на таких принципах :

1 Забезпечення надійної фін бази для фінансування закріплених видатків

2 встановл залежності між зусиллями місцевої влади і формуванням доходів відповідних бюджетів

3 встановлення зацікавленості місцевих органів влади у пошуку та мобіл фін резервів і недопущення адміністративного вилучення до вищестоячих субєктів

В процесі розподілу доходів вони поділяються на :

1. Загалнодержавні податки і платежі ( закріплені і регулюючі )

2 Місцеві податки і збори ( закріплються за місц бюджетами відповідно до того який орган їх встановлює .При цьому також може встановлюваться їх розподіл між окремими ланкамимісцевих бюджетів.

На даний час з держ бюджету фінансуються такі витрати ( оборона, переважна частина н/г, витрати на органи держ влади, прокуратури, судової влади, митних податкових органів, соц захист населення, соц і культурна сфера. З місцевих бюджетів фінас видатки на соціальнокультерну сферу(переважна частина) , утримання місцевої інфраструктури утримання місцевих органів влади і управління

4) визначення характеру та форм взаємодії між бюджетами)

Виділяють 4 форми бюджетних взаємовідносин

Субсидування, вилучення коштів, бюджетні позички, взаємні розрахунки.

Субсидування – передача коштів б-том вищого рівня до б-ту нищого рівня з метою надання фін допомоги. Види субсидування:

-субсидії ( цільові та знеособлені )- вона неповязується безпосередньо з фін станом субєкту , що її отримує

-субвенції – різновид цільової субсидії , яка передбачає фінансування заходів з різних бюджетів

-дотації цільова фін допомога на покриття дифіциту певного бюджету. Покритя може бути повним або частковим.

Вилучення доходів це передача коштів бюджетного надлишку (перевищення закріплених за даним б-том доходів над його нормованими видатками) з бюджетів нижчих рівнів до бюджетів вищих рівнів.

Бюджетіні позички надання коштів вищестоящими б-тами нижчестоящим для покриття тимчасового касового розриву( неспівпадання в часі фінансування видатків та надходженням доходів ). Бюджетні позички мають такі ознаки ( безпроцентні , погашення до 31 грудня поточного року , видаються тільки вищестоящими нижчестоящим бюджетам )

Взаємні розрахунки – передача коштів з одного бюджету до іншого в звязку з перерозподілом між ними доходів чи видатків після затвердження бюджету.

За характером взаємовідноси між бюджетами можуть бути договірні і обовязкові. Субсидування і бюджетні позички здійснюються на договірній основі, вилучення коштів і взаємні розрахунки на обовязковій основі. За напрямками проведення взаємні розрахунки – вертикальні та горизонтальні. В Україні – тільки вертикальні.

7. Бюджетна система України

Бюджетна ситема України визначається Законом Про б-тну систему України 1995. Відповдно до Заону БС України включає

1 Держ бюджет України

2 Республіканський б-т Респ Крим

3 Місцеві бюджети

-обласні

-міскі( міст держ та обл підпорядкування з районним поділом)

-районні

-б-ти міст(обл та райн підпорядкування без районного поділу)

-сіл , селищ та районів у містах. Централізовані бюджети позначаються прикметником на закінчення –ний- , децентралізовані бюджети – іменнтиком у відповідному відмінку. В основі побудови БС України адміністративно-теріторіальний поділ . При цьому виділення бюджетів здійснюється при наявності відповідного органу управління. Так в Україні декілька сіл можуть бути підпорядковані одному органу влади , тоді і бюджет створюєьться один.

8. Класифікація видатків бюджету

Ознаки класифікації

1. За роллю у відтворенні виробництва

2 За суспільним призначенням,

3 За галузями нг і соц сфери,

4 За цільовим призначенням,

5 За рівнем БС,

6 За формами бюджетного фінансування

1. За роллю у відтворенні виробництва

- Поточні витрати на утримання підприємств,обєктів,установ і закладів виробничої і соціальної сфери.

- Капітальні – витрати на створення нових підприємств установ та закладів виробничої і соціальної сфери

В Україні передбачено поділ видатків на поточні і капітальні , але не передбачено формування відподних бюджетів. А в умовах кризової ситуації розмежування бюджету на стабільний бездифіцитний операційний бюджет і дифіцитний капітальний бюджет далоб змогу вчасно виплачувати заробітну платню бюджетній сфері в взагалі збалансувати поточні видатки по нг. Дифіцит по капітальному бюджету мігби покриватися за рахунок цільових інвестиційних позик.

За суспільним призначенням,

Дана класифікація видатків відображає функції які бере на себе держава :

Економічна ф-ція – видатки на нг , на науку

Соціальна ф-ція на соц захист, культурну сферу

Оборонна ф-ція видатки на оборону

Функція управління – органи держ влади і управління, на правоохоронні органи, на судову владу і прокуратуру, митну і податкову службу, на зовн. Політ діяльність.

У видатках бюджету окремо виділяються видатки на обслуговування внутр та зовн держ боргу

3 За галузевою ознакою

Видатки на промисловість, буд-во, трасп, гс, освіту, охор здор та ін

4 За цільовим призначенням,

на кап вкладення , кап ремонт, зп, господарські та ін витрати

5 За рівнем БС,

-Видатки держ бюджету

-видатки республіканського б-ту респ Крим

-відповідних місцевих бюджетів

6 За формами бюджетного фінансування

Бюджетне інвестування – фінансування з б-ту інвест проеків

Бюджетний кредит – надання з б-ту кредиту субєктам підприємн діяльності на умовах поворотності.

Кошторисне фінансування – форма виділення бюдж асигнувань на підставі кошторису

Держ субсидії – виділення коштів з б-ту субєктам підприємн діяльності на фін допомогу та підтримку.

Держ субвенції дольова участь у фінансуванні певних витрат субєктів підприємн діяльності

Держ дотація – виділення коштів субєктам підприємн діяльн на покриття збитків

Покриття різниці в цінах – покриття різниці і цінах при держ регулюванні цін.

9. Видатки на народне господарство

Видатки на нг включають : кап вкладення , операційні видатки, бюджетні креди та дотаці.

Фінансування кап вкладень

Може збдійснюватись в 2 напрямках: галузевий підхід та проектний підхід

 1. галузевий підхід

полягає в тому, що загальна сума виділених з б-ту кап вкладень розподіл між міністерствами. Недолік – розпорошення коштів . Метод застосов зараз в Україні

 1. фінансування івест проектів

Дозволяє концентрувати ресурси на впроваджені найважливіших завдінь.

Обсяг кап вкладень , що фінансуються з бюджету визначається можливостями бюджету та наявністю прибуткових проектів

Виділення асугнувань б-ту при фін-ні інвест проектів здійсн на конкурсній основі : проводиться спершу конкурс проектів , а потім конкурс підрядників.

В основі механізму виділення коштів на кап вкладення лежать потреби у забезпеченні певних темпів економічного росту, Операційні витрати

Фіннасування геологорозівід робіт

Джерела : б-т (фінансується пошук нових родовищ,) , кошти підприємств добувної промисловості ( фінансуються витрати по існуючим родовищам) Фін-ння б-том здійснюється за рахунок коштів , що поступають до бюджету в якості відрахувань на геологорозвідувальні роботи. Ці відрахування вносять підприємств видобувної про-ті. Доходи і видатки бюджету по даній статті в середньому збалансовані. Вартість даних робіт визначається на підставі спец кошторисів , що розраховуються виходячи з обсягів цих робіт.

Ф-ня лісового та водного госп

Дане фінансуваннявіднесено до видатків б-ту бо зараз існує загальнодержавна власність на дані ресурси. Для фін-ня даних витрат в бюджеті існють цільові дохои : ( плата за використання лісових та прісних водних ресурсів ) Однак як правило видатки по цій статті превищують цілоьві доходи. Видатки по ліс го-ву вкючаютьввидатки по утриманню лісництв і на проведення заходів по лісовому господарству. По водному гос-ву фінансуються утримання водогосподарських систем і проведення меліоративних робіт.

Землевпроваджувальні роботи

Включають заходи з підвищення і відновлення родючості грунтів , протиерозійні заходи, . Фінансування даних заходів здійсн в кошторисному порядку.

Заходи по боротьбі з епідеміями тварин, шкідниками рослин , утриманням селекц станцій та племінних госп-в

Фінансування з б-ту здійснюється коли хвороба чи ін. Охоплює певний регіон. Поточні витрати в цьому напрямку фінансують безпосередньо госп-ва. Виділення коштів здійснюється на підставі кошторисів. Також по кошторисах фінансуються семенні та племенні станції , що забезпечують потреби певного регіону.

Бюджетні кредити та дотації

Надаються підприємствам на тимчасові потреби при фінансових ускладеннях на без % основі або під незначний%

Держ дотація являє собою виділення з бюджету коштів субєктам підприємн діяльності на покриття збитків , коли ці збитки визвані політикою цінотворення держави. Додація може повністю покривати збитки або частково., це визначається станом б-ту.Крім дотацій б-тне регулюв збитковості може здійснюватись на основі субвенцій( дольова участь держави у покритті збитків підприємства ) і покритті різниці в цінах( покривається різниця між ціною придбаннятовару і ціною реалізації , яка обмежена державою

10. Фінансування науки

Джерело фінансування залежить від напрямків наук робіт ( фундаментальні та прикладні)

Фундаментальні – пошукові теоретичні напрямки досліджень . Дуже важко визначити ефективність та вартість таких досліджень. Тому вони фінасуються за рахунок б-ту або спец фондів .

Прикладні – дослідження повязані зі знаходженням шдяхів впровадження результатів фундаметальних досліджень. Оскільки тут можна легко визначити ефект від досідження і обрахуваи його вартість то фінансування здійснюєтьс я за рахунок замовника. В Україні існує певна спеціалізація наук закладів :

1. Академічн науководослідні – займаються переважно фундаметальними розробками і фінансуються щза рахунок б-ту

Якщо ведуться прикладні дослідження – то за рахунок замовника

2. Відомчі заклади . Основний профіль прикладні дослідження для соєї галузі. Фінансування здійсн за рахунок централізованих коштів міністерств і відомств або за рахунок замовника. Якщо ці відомства ведуть фудаметальні розробки то вони отримують фін-ня з б-ту

Бюджетне фінансування науки здійснюється 2 шляхами : фін-ня наукових закладів та фін-ня наукових тематик.

Фін-ня наук закладів основане на складанні їх кошторисів. Обясяг фін-ня визначається насам перед штатнм розкладом.. 1). Сума витрат на зп визначається шляхом множення кількості посад на середню ставку зп цього закладу. Ставки зп залежаь від посади , наукового ступеню, та вченого звання. Штатний розклад нак закладу затверджується його керівником. 2) Другуосновну статю витрат складають витрати на проведення наук досліджень , придбання техніки , обладнання, матеріалів для проведення досліджень.

При фінансування наукової тематики розроблюються кошториси на кожну наук тему . Той заклад який буде розробляти дану тему отримує дану суму асигнувань.

11. Основи кошторисного фінансування

Кошторисне фінансування охоплює соціально культурну сферу , науку, управління, армію.Суть кошторисного фінансування полягає у виділенні бюджетних асигнувань на основі спец розробленого документу – кошторису.Визначення обсягів фінансування здійснюється на основі 2 показників

1 оперативно-сітьові показники показникі які храктерезують кількісні параметри діяльності бюджетної установи .

2 нормативи видатків в розрахунку на певний кількісний показник

1.Оперативно-сітьові показники діляться на :

а) Виробничі показники – які характерезують профільну діяльність даної установи . ці показники бувають вихідними ( обєктивно їснуючі на даний період часу ) та похідними ( визначаються за певними нормами

б) Загальні показники – характерезують бюдівлю бюджетної установи.

2. Норми витрат характерезують обсяг витрат на 1 розрахункову одиницю. В залежності від базових розрахунків є

а) узагальюючі нормативи – показують обсяг витрат з усіх статей на певний виробничий показник

б) постатейні нормативи – відображають норми витрат в розрізі окреми статей

В залежності від метода обчислення є

А) нормативи розраховані на основі фізиологічних потреб

Б) на основі статистичних спостережень.

За характером використання виділяють

А) обовязкові – встановлюються органами держ влади та управл.

Б) факультативіні – встановл галузевим органом чи безпосер б-ною установою , вони носять орієнтовний характер

Отже кошторис це плановий документ в якому визначається обсяг б-них асигнувань їх постатейний і поквартальний розподіл. Кошторис складається з 4 умовних частин :

1 Індивідуальні кошториси для кожної б-ної установи

2 Зведені – по групі однорідних закладів

3 Кошториси централізованих заходів

4 Загалні- відображають обсяги фінансування для окремого органу управління

12. Фінансуваня освіти

Оперативно—сітьові показники по загальноосвітнім школам

Основну частину видатків бюджету на освіту становлять фін-ня загальноосвітніх шкіл. В основі визначення обсягів фін-ня лежить 2 показники : 1. Вихідний ( кількість учнів ) 2 похідний кількість класів. Ці показники відображаються в кошторисі на дві дати 01.01. та 01.09 планового року. Кількість учнів на 0101 планового року приймається на рівні контингенту на 0109 поточного Кількість учнів на 0109 план року визначається з урахуванням повного переходу учнів із класу в клас. Кількість учнів 1 класів на 109 план року встаноілюється на основі перепису дітей в р-ні школи . Кількість учнів 10 класів визначається з урахуванням вступу до ПТУ та коледжів. Кількість класів визначається на кожну дату виходячи з номативів ноповненості одного класу 1-9 клас 35 учнів 10-11 кл – 25 учнів. Оскільки бюджетний рік не співпадає з навчальним крім показників на 0101 і на 0109 розраховується середній річний показник К = ( К0101 * 8 ) / 12 + ( К0109 * 4 ) / 12

Система ЗП вчителів

Вона скдається з таких частин : 1 Оплата навчальних годин 2) Зарплата за перевірку зошитів 3 Додаткові доплати ( клане керівництво, завідування кабінетом)

1. Основним елементом є оплата навчальних годин :

Ог = С * Г / Н : С- ставка зп вчителя , що встановл в залежності від освіти і кваліфікаційної категорії , Г – кілкість годин роботи в класі на тиждень, Нг – норма педагогічного повноваження вчителя на тиждень ( 1-4 класи 20 год 5-11 класи – 18 годин)

2. Доплата за перевірку зошитів встановлена для вчителів початкової школи та старших класів з таких предметів : мова і література , математика, іноземна мова. Сума допл визначається:

Оз = Нз * Г / Нг де Оз - оплата перевірки зошитів Нз - норматив оплати превірки зошитів з даного предмету .

3 Додаткові оплати встановлені за класне керівництво , завідування навчальним кабінетом, дослідними майстернями і ділянками, ведення позакласної факультативної роботи. Олзрахунок ЗП вчителів проводиться в спец документі – тарифікаційному списку . В його рядках відображаються дані по кожному вчителю , графи показують основні відомості і розрахунок ЗП : освіта і номер диплома , кваліфікаційна категорія , предмет , навчальне навантаження в розрізі 3 груп класів 1-4 5-9 10-11, сума оплати пед навантаження і доплати за зошити по кожній групі клісів, додаткові доплати ( по кожному виду). Підсумкова крафа – загальна сума за місяць. В Тарифікац списку суми підбиваються по вісх графах і рядках. Керівники шкіл отримують ЗП що складається з 2 частин ставка та оплата пед роботи. При цьому пед навантаження може бути не більше 2/3 від нормативу ( 12 годин)

Складання кошторису загальноосвітніх шкіл

Основною статтєю витрат по школі є ст1 “Фонд ЗП” близько 70- -80 % фінансування школи. Фонд зп складається з 3 елементів :

1 ЗП педагогічного персоналу 2 ЗП адміністрації 3 ЗП обслуговуючого персоналу . Фонд ЗП вчителів планується в розрізі 3 складових системи ЗП Планування фонду оплати пед навантаження здійсн на основі 2 показників : кількості пед ставок і середньої ставки ЗП. Фонд ЗП= кількість педставок*сер ставка Пед ставка – умовно розрахункова ставка , що відповіає нормативу педнавантаження. Кількість педставок розраховується по кожній групі класів := заг кількість годин пед навантаження / норматив педнавантаж. Загальна кількість годин зафіксована в тарифікаційному списку, і визначається виходячи з кілкості класів в кожній групі і обсягом годин за навчальним планом також враховується ділення класів на групи з окремих предметів. Сер ставка ЗП= сума оплати навч годин за тарифікаційним списком / кількість педставок по даній групі класів. Розрахункок річного фонду ЗП проводиться в розрізі 2 періодів за січень-серпень та вересень-грудень. Це повязано з тим ,щ з початком кожного навч року як правило змінюється кількість класів в кожній групі. Отже Фонд ЗП січень серпень=Кільк педставок на 01.01 по діній групі * 8 місяців * середня ставка на 0101 . Фонд ЗП вересень-грудень = Кільк педставок на 01.09 по діній групі * 4 місяців * середня ставка на 0101 Оскільки в школах зп вплачується 2 рази на місяць то до 1 періоду включ зп за 2 половину грудня. Фонд зп за перевірку зошитів планується в розрізі груп класів := середньорічна кількість класів в даній групі * сер витрати на перевірку на 1 клас , сер витрати = сума зп за перевірку зошитів , що визначена в тарифікації / кількість класів на 01.01 Додаткові доплати плануються в розрізі кожного виду доплат=відповідний пок-к * встановлений норматив оплати Класне керівництво=середньорічна кількість класів * встановлений норматив оплати Керівництво кабінетом = кількість кабінетів * встановлений норматив оплати Фонд ЗП адміністративного персовналу (директор,заступники, організатори масової роботи) Кількість посад заступн та організат залежить від кількості класів у школі Плануванн фонду ЗП директора та заступників=кількість посад* ср ставка зп . Ставки зп директора та його заступників залежать від кількості учнів у школі Плануванн фонду ЗП обслуговуючого персоналу =кількість посад* ср ставка зп Кількість посад визначається саніт-техн устроєм школи і загальних показників . Наступна стаття витарт у кошторисі школи ст2 Нарахування на зп ( пенс фонд – 32% від фонду зп, фонд соцстраху 4% від фонду зп) Ст 3 Канцелярські та господарські витрати .3.1 опалення ( при центр сисемі опалення витрати визнач на підставі угоди з постачальником , при місцевому опаленні врахування витрат ведеться на основі 2 показників: а) норматив теплозабезпечення враховуючи тривалість опалювального сезону б) встановлення цін на паливо Спочатку на підставі норм в теплозабезпечення розрах поьреби в паливі , потім на основі встановлених цін на паливо визначається сума витрат. Крім того враховується вартість діставки палива 3.2 Освітлення Витрати на освітлення визначаються 2 способами А) прямий розрахунок , виходячи з площі освтлюваних приміщень і встановлених нормативів освітленості. Пореби в електроен вирахов в КВт . Перемноживши потреби на тариф за 1 КВт отримаємо витрати на освітленя Б) Розрахунок витрат здійсн на основі кілкості осітлюваних точок= кількістьточок * сер витрати електроен на 1 точку в поточному році * ториф за електоен в план році.3.3 Витрати на поточний ремонт вирахов на основі нормативів на 1 кв метр приміщень.Канцелярські витрати фін-ня на рівні попереднього року . Ст4 відрядження і службові розїзди . По цій статі можуть плануватися витрати на придбання поїзних квитків. Ст5 Виплата стипендій Ст6 Витрати на харчування . Вцілому ці витарти забезпеч за рахунко батьків. За рахунко б-ту можуть оплачуватися харчування окремих дітей груп подовженного дня . В регіонах потерпілих від аврі ЧАЕС харчування забезпеч за рахунок Чорноб фонду. СТ 10 Придбання медикаментів та перевезення матеріалів Ст 12 Придбання матеріалів та інвентаря . Планування здійснюється виходячи з встановл нормативів забезпеченості факт наявності , вибуття в плановому році зношеного інвент т а обладн . На підставі цих даних визнач потреба в придбанні . Норм потр= Наявність – вибуття. Сума витрат= неохідна кількість придбання – встановл ціни. Ст17 Інші витрати. Це витрати на підтримання навчального процесу.

Особливості фінансування шкіл-інтернатів

1). в ст 1 (фонд зп) виділ видатки на зп вихователів ( в звязку з цим не плануються видатки на класне керівництво ) 2) планування витрат на харчування (ст6) виходить з цілодобового забезпечення учнів харчуванням .Планування здійсн так : сер кільк днів перебув дитини на рік * кількість дітей * норматив витрат на харчування на 1 дітодень 3) в кошторисі передбач фін-ня (ст14) Придбання мягкого інвентаря та обмундирування взуття та одяг длядітейсиріт та змалозабезп сімей.

Особливості фінансування дошкільних закладів

1. Планування фонду зп здійсн за спрошеним методом= кільк посад* сер ставка зп

Кількість посад виховат та їх помічників встановл згідно нормативу на 1 групу. Норматив залежить від тривалості перебування дітей у закладіКількість іншого персовналу встановл за типовим штатним розкладом виходячи з чисельності дітей у даному закладі. Основною особливістю плануваня фонду ЗП є виділення коштів на заміщення працівників , що перебувають увідпустці. Сума ци витрат = заг кількість днів відпустки * середньозважена зп . Один вихователь має право на 36 днів відпустки. Заг кількістьднів відпустки = 36 * кільк вихователів.

2. Планування витрат на харчування = кількість дитоднів *вартість 1 дня

Особливість полягає в тому , що кількість дітоднів встановл на основі факт даних за передній період

Загальною особливістю для шкіл інтернатів і дитячих дошкільних закладів є встановлення часткового покриття витрат за рах-к батьківської оплати. Ця плата зарах-ся не на рах-ки даних закладів